record automatische Türsysteme nl

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming

record respecteert jullie privacy

Versie 1.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 07-12-2018.

Beste werknemer,

record beschikt over enkele persoonsgegevens om uw werk bij ons mogelijk te maken. record hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom verwerken wij uw gegevens alleen op basis van wettelijke verplichtingen en als sprake is van gerechtvaardigde belangen. In deze privacyverklaring staat beschreven wat er verzameld wordt en wat hiermee gedaan wordt.

Bij sollicitatie, en tijdens uw dienstverband worden er een aantal gegevens over u verzameld. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om uw salaris uit te betalen en om u toegang te geven tot alle relevante IT-systemen. Alle gegevens dienen voor een zo volledig mogelijke ondersteuning van zowel record als werkgever als van u als werknemer.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u bij ons werkt en nog enige tijd daarna. Wij mogen uw persoonsgegevens alleen bewaren zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, of als u ons toestemming heeft gegeven om de gegevens te bewaren.

Voor het gebruik van gegevens hebben wij één of meer wettelijke grondslagen nodig. Voor werknemers vloeit de verwerking van gegevens voort uit onze arbeidsovereenkomst en betreft de wettelijke grondslag meestal ‘noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst’. Ook de grondslag ‘noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting’ komt voor, bijvoorbeeld bij het doorgeven van gegevens aan de Belastingdienst.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in systemen die veilig zijn. Door middel van passende technische en organisatorische maatregelen worden deze systemen beschermd. Met opdrachtgevers of leveranciers van diensten worden heldere afspraken gemaakt over de persoonsgegevens die doorgegeven worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst. Bijvoorbeeld bij het doorgeven van uw persoonsgegevens voor het aanvragen van een toegangspas bij onze klanten. Hoe lang de gegevens worden bewaard, is per gegevenssoort vastgelegd.

Ten slotte heeft u, als persoon van wie de gegevens zijn, onder de nieuwe wetgeving onder bepaalde voorwaarden enkele rechten. Dit zijn het recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing (verwijderen), beperking van de verwerking, bezwaar en overdraagbaarheid. Mocht u één van deze rechten willen uitoefenen, of nadere informatie willen dan kunt u contact opnemen via het e-mailadres info@recordbv.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens de directie van record Automatische Deuren B.V.

Loading...