record automatische Türsysteme nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mede door middel van deze beleidsverklaring willen wij, directie van Record Automatische Deuren B.V.  kenbaar maken, dat het beleid van onze onderneming gericht is op:

  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers en wel zodanig dat onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven;
  • Het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden;
  • Het voorkomen en/of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en/of onveilige handelingen, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
  • Het voorkomen van milieuschade;
  • Het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM en de daarop betrekking hebbende werkwijzen;
  • Het bieden van aangepast werk, wanneer door een ongeval mensen hun functie niet meer kunnen uitoefenen;
  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers binnen het kader van de geldende veiligheidsregels;
  • Het zorgen voor dusdanige opleiding dat sprake is van: continuering en vergroting van kennis en vaardigheden; bredere inzetbaarheid van medewerkers en veiligheid op de werkplek;
  • Rekening houden met leeftijd van medewerkers en het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Dit beleid is nader uitgewerkt in procedures, die zijn opgenomen in het veiligheidshandboek en heeft betrekking op alle activiteiten van Record Automatische Deuren B.V.

Bij beslissingen worden de bovengenoemde uitgangspunten getoetst.

Door het behalen en behouden van het VCA* certificaat willen we dit beleid naar buiten toe kenbaar maken.

Alle medewerkers ondersteunen dit beleid vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij Arbo-, veiligheid- en milieuzaken. De organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijzen zoals in het veiligheidshandboek zijn aangegeven, zijn in overeenstemming met de feitelijke situatie.

 

De directie van Record Automatische Deuren B.V.


J.D. Wijnstekers 

Directeur, Record Automatische Deuren B.V. en Record Toegangstechniek B.V.

www.recordbv.nl