nl

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieu & Duurzaamheid | Beleidsverklaring 

Record Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Milieu en duurzaamheid zijn aspecten waar record veel waarde aan hecht, evenals het streven naar hergebruik van materialen. Ons portfolio is grotendeels opgebouwd uit milieuvriendelijk en duurzaam materiaal: aluminium. Het is 100% recyclebaar en de recycling kost relatief weinig energie. Een van de grootste pluspunten van aluminium, bekeken vanuit duurzaamheid, is het feit dat het keer op keer met behoud van kwaliteit kan worden gerecycled. Bij de productie van deurautomaten wordt door FAAC momenteel 94% van het aluminium gerecycled. Voor de recycling van aluminium is slechts 5% van de energie nodig vergeleken met de productie uit ruwe grondstoffen. Daarnaast heeft het record portfolio een opvallend laag energieverbruik; de aandrijving van bijvoorbeeld de record STA 20 automatische schuifdeur verbruikt slechts 120 Watt.

VCA** 2017/6.0 certificaat

Het VCA-systeem van FAAC Automatische Deuren B.V. en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm: VCA** 2017/6.0 Evaluatie van het VCA-systeem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: Het installeren, onderhouden, alsmede de service aan automatische persoonsdoorgangen Nace code 33,2 Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. De lijst met vestigingen in de bijlage is onderdeel van dit certificaat

NEN-EN-ISO 14001:2015 certificaat

Het milieumanagementsysteem van FAAC Automatische Deuren B.V. en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm: NEN-EN-ISO 14001:2015 inclusief vigerende versie van het onderliggende SCCM schema. Evaluatie van het milieumanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: Het assembleren, installeren en leveren van service en onderhoud aan automatische persoonsdoorgangen. Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. De lijst met vestigingen in de bijlage is onderdeel van dit certificaat.

NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat

Het kwaliteitsmanagementsysteem van FAAC Automatische Deuren B.V. en de toepassing daarvan voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2015 Evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem heeft plaatsgevonden volgens het certificatiereglement van TÜV Nederland voor het toepassingsgebied: Het assembleren, installeren en leveren van service en onderhoud aan automatische persoonsdoorgangen. Deze certificatie is onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie door TÜV Nederland. De lijst met vestigingen in de bijlage is onderdeel van dit certificaat.


Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Mede door middel van deze beleidsverklaring willen wij, directie van FAAC Automatische Deuren B.V.  kenbaar maken, dat het beleid van onze onderneming gericht is op:

  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers en wel zodanig dat onze opdrachtgevers tevreden zijn en blijven;
  • Het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en derden;
  • Het voorkomen en/of zoveel mogelijk beperken van onveilige situaties en/of onveilige handelingen, waardoor persoonlijke letsel en materiële schade zou kunnen optreden;
  • Het voorkomen van milieuschade;
  • Het streven naar continue verbetering op het gebied van VGM en de daarop betrekking hebbende werkwijzen;
  • Het bieden van aangepast werk, wanneer door een ongeval mensen hun functie niet meer kunnen uitoefenen;
  • Het uitvoeren van de werkzaamheden zoals overeengekomen met onze opdrachtgevers binnen het kader van de geldende veiligheidsregels;
  • Het zorgen voor dusdanige opleiding dat sprake is van: continuering en vergroting van kennis en vaardigheden; bredere inzetbaarheid van medewerkers en veiligheid op de werkplek;
  • Rekening houden met leeftijd van medewerkers en het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring minimaal om de drie jaar wordt herzien.

Dit beleid is nader uitgewerkt in procedures, die zijn opgenomen in het veiligheidshandboek en heeft betrekking op alle activiteiten van FAAC Automatische Deuren B.V.

Bij beslissingen worden de bovengenoemde uitgangspunten getoetst.

Door het behalen en behouden van het VCA** certificaat willen we dit beleid naar buiten toe kenbaar maken.

Alle medewerkers ondersteunen dit beleid vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de betrokkenheid bij Arbo-, veiligheid- en milieuzaken. De organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijzen zoals in het veiligheidshandboek zijn aangegeven, zijn in overeenstemming met de feitelijke situatie.

 

De directie van FAAC Automatische Deuren B.V.

Loading...